دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دانشجویان مشمول استفاده از آیین نامه های شاهد و ایثارگر

 تاريخ: 24/04/98

 با توجه به مراجعات مکرر در مورد دانشجویان مشمول استفاده از ایین نامه های این اداره به استحضار می رساند که با توجه به ایین نامه های وزارتی فقط و فقط دانشجویانی که شامل یکی از بندهای زیر باشند جزو دانشجویان این اداره شناخته می شوند و از تسهیلات ایین نامه ای استفاده خواهند کرد:
1- جانبازان 25% و بالاتر
2- آزادگان
3- همسر و فرزند (شهید، جاویدالاثر، آزاده و جانباز 25% و بالاتر)
4-جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

5- رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

دقت شود که داشتن کارت ایثار یا استفاده از سهمیه کنکور به هیچ وجه به معنی استفاده از تسهیلات این اداره نمیباشد و باید حتما مشمول بندهای فوق باشید. درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر